2241036430 ΚΩΤΙΑΔΗ ΣΤΕΛΙΟΥ 47, Ρόδος lelaxosairstar@hotmail.com